Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 171)

leggen, die een uur of twee aan dezen kant Woont, en dan kan ik je, nu ik my wel bedenk , digt aan het tolhek afzetten, en dan hebt ge maar een kleine wandeling naar het dorp,

L Ik wil niet hebben , dat gy van

Grimfton-houfe naar dat dorp geheel te voet zult gaan, dit is byna tien uuren van elkander, en

daarom zal ik je zoo ver brengen. — Laat

my eens zien; van daag is het maandag; —. dan moet ge morgen uw goed maar pakken, en

dan kunt ge op woensdag vertrekken. —; *

Ijk zal je nog wel het een en ander geven om de onkosten goed te maaken."

Ik fprak in deze lange redevoering myner Tante niet eens tusfchen beiden, en gaf haar dus gelegenheid om al haar gal uit te braaken: myne verontwaardiging intusfchen over fommige gedeelten van haar wreed gefprek was zeer hevig; doch werd nu en dan gematigd doorliet blyde vooruitzicht , dat ik eerlang uit hare.

klaauwen zou bevryd worden. — ik be-

ipeurde hare meening zeer duidelyk, hoe zeer. zy die met allerleie laage voorwendfelen wilde bewimpelen; en met die foort van waardigheid die de beleedigde onfchuld altoos verzelt, zetR * h2ar zeer koel en bedaard, dat ik alzins,

Sluiten