Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouders noch goed bezicten, zy moet ziek

tot de naaide begeven."

X)e Heer Charles loosde een diepe zugt, en keek my met een opflag van oogen aan, diemy

tot in de ziel doorgriefde. „ Goede He-

mei, Mevrouw Grimfton, wat is dat een reis

voor eene zoo jonge Juffer alleen? Heeft

zy vrienden in de Stad?"

Myn Tan;e was juist vaardig om te antwoorden , toen een knecht haar uit de kamer kwam roepen om over zaken van het huishouden te fpreken.

Ik was nu met den Heer Belford alleen, Lu' cia-' Eerst had 'er voor eenige oogenblikken een wederzydsch ftilzwygen plaats. '

Ik voor my zat op myn ftoel te beeven, eri durfde naauwlyks myn oog vestigen op deii

beminlykften der mannen. Ik waagde het

eindelyk , en zyne oogen ontmoetten tevens de mynen ; doch ik befpeurde in zyn gelaat de duidelykfte teekenen van verwarring, met welke eene tedere bezorgdheid gepaard ging; Maar, Lucia, hoe hevig ontroerde ik, toen hy myne hand nam, en op een toon, die my het hart doorboorde , my toevoegdeJ „ Gy gaat

Sluiten