Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 176 )

righeden weerhouden wierd ik niet vef*

honden door O die wreede eer dankbaarheid '

Ik ftond nu cp » en vreezende, dat myrt Tante komen mogt, en ons beiden fehreiende mogt vinden, dagt ik het beft te zyn, dat ik de

kamer verliet. ■ De Heer Charles fcheen een

zeer groot geheim in zynen boezem te koesteren.

„ Vaarwel, Juffer Fanny•'" zeide hy eindelyk, terwyl hy my de hand vatte, en deze meer dan eens met ontroering aan zyne lippen drukte, „ Vaarwel, Fanny, zyt gy voor altoos

gelukkig, terwyl „ Ik viel hem in de

reden, en zeide, „ Vaar gy ook voor alcoos wel , myn Heer Belford 1 Ik moet by myn"

Tante komen. Ik zal u niet meer zien.

Duizendmaal dank voor uw medeiyden: herftel eerlang tot volkomene gezondheid, en zyt ook

altoos gelukkig!" Ik neeg, en ging heen,

fchoon door myn beeven ter naauwer nood in ftaat om de kamer uit te komen: By het openen van de deur keek ik nog eens om, en zag hem zyne handen wringen onder het uitroepen van „ o God!" Daarop leidde hy

Zyn zakdoek over zyne oogen, en ik floot de

de»*

Sluiten