Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 173 J

geweest, waarom niet zoo lang gebleven, om te hooren wat hy te zeggen had?

Op deze wyze, myn' waardlte, kwelde ik my zelve: en om u de waarheid te zeggen, (want voor u verberg ik nimmer ééne ééntge gedagte) ik zou wel al willen geven, wat ik in de waereld heb, dat ik nog eenige oogenblikken in de kamer van den Heer Belford

vertoefd had. Nu, zeide ik in my zelve,

terwyl ik van my Stoel opvloog, nu moet ik hem

morgen voor altoos verlaten. Hierop

volgde op nieuws een vloed van traanen, welken ik myn best deed om te (luiten, begevende my onmiddelyk aan het pakken van myn goed. Doch dit, Lucia, was ook al fchielyk afgedaan, vermits myne kleederen niet veel beduiden. Myne boeken en handfehriften zyn myn waardigfte fchat: want, hoe zeer myn Tante my geraaden heeft, myn pen neder te leggen , zoo zal ik echter, Cgy weet myne genegenheid voor de Letterkunde) wanneer ik te Londen eenige gelegenheid heb, my zelve des te fterker in 't geheim daaraan overgeven: myn Vader's lesfen wegen by my al te zwaar, Lucia, dan dat ik ze zoo ligtelyk zou vergeten, temeer nog, daar zy met myn natuurlyke trek tót fchryven volkoomen ftrooken.-

Sluiten