Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 180 )

Ik was ten uiterften verbaasd: de brief was als volgt:

„ Charles Belford verzoekt Juffer Belton zeer vriendelyk, dat zy de nevensgaande kleinigheid gelieve aan te nemen, en indien zy deze Vryheid verfchoont , zal zy te gelyk by de aanneming daarvan, den zender ten hoogften vereeren : — hy verzoekt eindelyk zeer nederig, dat zy dezen ring gelieve te dragen als een gering gefchenk ter gedagtenis aan haren opregtften vriend.

C. B."

Gy kunt verzekerd zyn, Lucia, ik zal dit ger

fchenk niet aannemen: neen, Vriendin,

dftis voor my onmogelyk. — En daarom, hoe ontfteld ik ook was by het ontvangen van deze onverwachtte blyk zyner achting, nam ik onmiddelyk de pen op, en nadat ik de ring in een ftukje papier gerold had, fchreef ik hem hot volgend kort antwoord:

„ Fanny Belton is buiten ftaat, om den Heer Charles Belford hare dankbaarheid voor het waardig gefchenk naar behooren te betuigen ; doch zy moet de aanneming van iets, dat zy bygee-

ne

Sluiten