Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m)

narrigheden voor, die ik mymet dit geld zou ver* fchalfen.

Terwyl ik iriy met deze aangename denkbeelden vermaakte, bemerkte ik, dat de knecht het oog Iiad op dezen blinkenden fchat: en om u de

waarheid te zeggen, ik verlangde zelve,

Ö Lucia, wat is het menfchelyk hart hoogmoedig! — dat hy het zien zou, in de verbeelding, dat ik dan ais een perfoon van aanzien zou worden aangemerkt, - Terwyl het eten binnen werd gebragt, liet ik het geld op tafel leggen. 6

Wel Fanny, „ dunkt my ? hoorik uroepen," wel Fanny, hoe kondt ge zoo dwaas wezen ? ~ Maar, Vriendin, een meisje van zestien jaar, die zoo weinig van de waereld weet, als of zy in de wildernisfen van Amerika was opgevoed ,kan deze dwaasheid zeer ligt vergeven worden. .Uocn laat ik voortgaan*

Naauwlyks had de knecht dezen fchat gezien * of ik befpearde, dat hy my eene ongemeene achting^bewees Hygingachtermynlloelllaan! en mt zyne gedienfflgheden, en buigingen, die by telkens maakte, als ik tot hem fprak/wa,

bet gemaklyk te zien, dat hymyvoof een perioon van groot aanzien hieldt. — jk at met

N «

zeer

Sluiten