Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ipt* )

zeer veel deftigheid van myn Schaapën-bout, en,zoo als gy wel denken kunt.niet zonder my zelve veel airs te geven. Toen ik myn middagmaal 'by myne komst alhier beftelde, verbeeldde ik my, dat de knecht weinig acht op myne orders floeg: maar nu was het juist anders om* By ie, der woord, dat ik fprak, boog hy, en vroeg my, of ik ook van gebak of gegeesfelde room, of van andere lekkcrnyen, die hy allen opnoemde, geliefde gediend te zyn, waarop ik metzekere trotsheid antwoordde , ., neen, neen, dat behoefd voor tegenwoordig niet."

Terwyl. hy bezig was met het afnemen van de tafel, nam ik het geld op, en deed het in de beurs, waarmede ik zat te fpeelen. Ik zag, dat hy 'er telkens naar keek, en, hoe zeer vieidde zulks myne trotsheid, niet, Lucia f -* maar helaas' deze myne verwaandheid was oorzaak van een ongelukkig voorval, welk ik u nu in orde verhaalen zal.

Zoo als ik geëten had, kwam de hospita (die tot nog toe niet verfchenen was, maar nu ,ong^twynekl op het berigt van den knecht, hare gast van te veel aanzien rekende om haar niet toe te fpreken) al neigende de kamer in, en wenschte my met zeer veel complimenten het wel bekomen

Sluiten