Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 205 )

witte Wyn medegeven; dit zal je ongë*

'meen veel goed doen. Je beeft nog zoo,

Juffer'-"

Ik zeide haar nóg eens, dat ik noch eten,

noch drinken kon. Wat zou ik doen Lu*

cia ? Het droevig bezef, dat ik nog één

Schelling in myn zak had, (want ik had aan jerry, zoo als men den armen Voerman hoemde,myn andereSchelling gegeven)noodzaakte my daartoe. Nu flelde ik myn rampzaligen toe¬

ftand ray in alle zyne ysfelykhëden voor oogen; doch ik befloot myne droevige omftandïghedeh voor de waardin open te leggen, zoodra ik een weinig van myne hevige ontroering mogt beko* men wezen.

v In Gods naam ," zeide deze minzamè Vrouw, welker gelaat my van hare goedwilligheid verzekerde, „ ftel je zelf maar gerust!

morgen zullen wy om je vrienden ftuuren,

en alles zal heel wel fchikken: of wil ik

ook van nacht een knecht daar naar toe zenden?"

Ach, Lucia, hoe fterk griefde dit my.

Helaas» ik had geen vriend. ■ Dit was

ik juist voorneemens om haar te gelyk met mynen

Sluiten