Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *tf )

zeide ik y terwyl ik dit goed op het bed wierp. „ ik wil liever al verkoopen wat ik in de waereld heb, dan dat iemand een penning aan my zou te kort komen."

„ Zeer goed",hernam het gierig vrouwmensch.

Ik zal om een uitdrager ituuren, en in

dien tusfchentydzal ik je rekening uitfchry ven."— IVlet dit zeggen vertrok zy.

Mogelyk zult gy U verwonderen, Vriendin, dat ik, om myn crediet te bewaaren, en dit uiterfte- te vermyden van myn goed te verkoopen , niet eens zeide, dat ik een nicht van den Heer Grim/Ion was, wiens naam en aanzien te

W zekerlyk wel bekend zal wezen.

Maar, Lucia, ik had volftrektbeflotenvan deze familie, of myne betrekking daartoe niets te melden. Ik wilde geenszins in de droevige noodzaaklykheid gebragt worden van tot deze wreedaarts te rug te keeren, die altoos op hunine fchatten fnoeven, en verachters zyn van hunne medemenfchen; en dit zou het waarfchynlyk gevolg geweest zyn, zoo ik dien naam genoemd

had. Neen . ik wil nimmer naar

hen te rug! Liever wil ik de uiterlte armoede lyden, dan my weder aan hunne trotsheid onderwerpen. 't Is niet het harde bed,

Vrien-

Sluiten