Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 3 p 0 / 'K'

Op deze- wyzc redeneerde pope dikwerf met zyne lieden over herbygeloof van zynen tyde Hy wederlei al hunne kleine tegen wer" pingen en bedenklykheden met groot geduld , en rustte niet, voor dat hy zyne goede oogmerken- in dit Huk volkomen meende bereikt

te hebben.,(

Maat denk eens! juist deze geleerde, die van den ydelen waan van het geloof aan verfchyningen van booze geesten , en van de fchadelyke dwaasheid der vrees voor fpooken zelf zo vast overtuigd was, en ook anderen 'er zo gaarn van wilde overtuigen, had een? een nagtverfchynzel, het welk hem de grootfte verbaasdheid afperfte • en in zyn gevoelen van bovennatuurlyke werkingen der geesten fchier verbysterd maakte.

Volgends zyne veeljaarige gewoonte was hy op een jaar weder naar buiten vertrokken. Hy was vermoeid van de reis, en ging, tegen Zyne gewoonte, den eerften avond vroeg te bed, na dat hy, *, als hy altyd deed, alle toegangen tot zyne üaapkamer , welke tevens

syn totivnau* was , rt» m*»*a t'

Sluiten