Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i s p o o ic-

flrceds ftomme zynen fpaanfehen mantel op-, en gaf zyne ontbloote borst den gedrei.nden kogel prys. Geen fehoot volgende , keerdeby zig weder naar de boeken en bladerdö in eenigen van dezelven zeer bedaard voort.

Nu geraakte pope eerst wezenlyk in verlegenheid ; maar zyne verwondering over het onbegryplyk gedrag van dien man was niet minder groot. Hy wilde het niet verder wagen 9 ydele bedreigingen aan hem te verfpijlen; en het ontbrak hem eg ter aan alle andere middelen om agter het geheim te komen. Om- zyne verlegenheid eenigermaate te verbergen, bcfdiouwdc hy den Spanjaard naauwkeurig van vooren en van agteren, zag hem {Irak in het gezigt, betaste den zyden ïalar en vervolgens ook zelfs de hand van den vreemdeling. Deze liet dit alles geduldig toe , en eindigde ten Laatfte de vertoning mct.de boekenkas tc fluiten, den flcutel met eene kleine buiging aan pope ter hand te ftellen, en daarop ftatiglyk de kamer uit te gaan.

Eindlyk kwam gustaaf , de kamerdlenaar van pope, naar wiens komst hy zo

vuu«

Sluiten