Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTE UJKCÏN, $

viuifig verlangde, die, zo als hy zeide, in zynen eerften flaap niet zo fchiely.k had kunnen wakker worden en zyne klederen aanichieten, wyl de bel van zynen heer hem op zulk een' ongewoónen tyd geroepen had.

„ Hebt gy den Spanjaard gezien?" vraagde pope driftig.

„ Hy is my zo even op de trappen ontmoet; hec fcheen, dat hy van u kwam." , „ Ongetwyfeld! maar wat heefc de man midden in den nagt by my te zoeken? — Hoe komt het, dat gy dien vreemden mensch zo geheel te ontyde in huis, en onaangemeld in myne (laapkamer laat?"

Gust aaf, die zynen Heer nog nooit belogen had , betuigde met zyn dooreerlyk gelaat, dat hy aan dit bezoek geheel onfchuldig was, den man niet in huis gelaten, de huisdeur veelmeer wel genoten, en tot op het oogenblik, dat de bel hem opwekte, geflapen had.

„ Eindlyk voegde by 'er vrymoedig.

by *~* eindelijk heeft dus dit goedaartig fpook u ook eens een bezoek gegeven. Ik beA § ken

Sluiten