Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï# spook»

keerd in geplaatst waren, in zulke goede orde als al de anderen zag Haan, bragt hem het eerst op het fpoor — op het waar vermoeden, dat de geheele gebeurdnis met den Spanjaard waaifchynlyk niets anders geweest ware —• dan de itgocMingen van eenen woeligeh droom. In de daad alles bevestigde deze oplosfing van het groot raadzel. Gustaaf was den ganfehen nagt niet uit het bed geweest , had zynen heer omtrent middennagf noch gezien noch gefproken, en hy voor zig zeiven wist zo min, als het overig huisgezin iet het geringde van eenen fpekenden Spanjaard, die zig in het huis Tm zien! Schoon hy niet eens aangeboden had, de waarheid van dit zyn gezegde naet eenen .plegtigen eed te bekrachtigen , zou egter zyne reeds voor lang beproefde eerlykheid en trouw pope volkomen overtuigd hebben, dat ditmaal enkel zy. ne levendige .verbeeldingskragt in den droom hem dusdanig in dwaling gebiagt, en bedrogen had.

Ik zal my onthouden, van myne lezersvooririttelopen, en eenigc zeer leerzaame gevolgen

uk

Sluiten