Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEÏtT^BL Lt N G E N. If

innerde, dat hy vergeten had, een van zyne' wiskunftige werktuigen , het welk hy Wilde gebruiken , mede in het rytuig te nemen. „ Hou ftil, koetzier 1" riep hy; en frede4 ri ic, dus was de naam van den nieuwen be . dienden -— moest ten fpoedigften weêr naar de ftad lopen, om het vergeten-werktuig uit zyn huis te halen. Hy gaf hem den fleutel van de kamer , en beduidde hem naauwkeuiig de plaats , daar hy het werktuig in dezelve zou vinden. Deze naauwkeurigheid kwam hem des te noodzaaklykervoor.,. wyl ere de rik nog nooit in die kamer was geweest. Tcn> einde nu fpoedig zynen last teverrigien, nam deze den kortst mogelyken weg naar huis, bereikte het zo fpoedig doenlyk, zonder opgehouden te worden, opende het vertrek, waarvan hy den fleutel gekregen had , en trad binnen. Maar — herp hemel! welk eene wondetiyke, vertoning had hier de arme f rede rik! — hy zag denzelfden laudmeetcr M.e i neke, dien hy zo even ih het rytuig buiten-de ftad gelaten had , hier weder, ab

eca i

Sluiten