Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%% SPOOK-

vertttk uit, en liep als een dol mensch de trappen af, om de deur van liet huis te zoeken , en fpoedig de vlugt te neemen. Een der lieden van het huis, die gelegenheid had den dief van het begin te befpieden, liep hem fchielyk na, om hem als een' dief aan te houden. Dit vermeerde zynen angst voor het fpook, het welk hy in die wasfehenpop meende gezien te hebben, ten uiterftcn. Want, niet durvende omzien, en niet wetende, dat men hem waargenomen had , verbeeldde hy zig zeker, dat de geen, die hem vervolgde , geen ander, dan de fpokende landmeeter was.

Ondertusfehen trad nu ook de landmeeter nommer 4én9 weder ten huize in; want nog niet verre van zyne woning zynde , was hem te binnen gefchoten, dat hy vergeten had, de kamer te fluiten, en was derhalven terug gekeerd. De dief kwam bevende weêr voor hem, en het is onbefchryflyk , in welken Zigtbaaren angst het bloot gezigt der beide landmeerers hem gebragt had. Hy fidderde als een popelierblad, zag wild in bet rood, als of

zy-

Sluiten