Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, 03

zyne oogen den landmeeter, dien hy boven in de kamer gezien had, zogten, en verzekerde met duizend eeden, dat hy zelfs geen fpelde geftolen had. 1

Die geen, die hem, terwyl hy op dievery uitging, waargenomen Jiad, bevestigde de- ■ ze verzekering wel , dewyl de landmeeter nommer twee, den dief onverrigterzaake de kamer uit gedreven had; doch voegde 'er by met de waarheid overeenkomftig, dat zyn oogmerk onlochenbaar was geweest te Helen.

De heer van het huis glimlachte over deze klugtige gebeuidnis, en vergenoegde zig met den zegelfnyder met den totting een gevoelig zegel op zyne huid te drukken, en hem vervol-, geneis hals over kop het huis uit te werpen.

Zal deze 'er nu niet op zweren, dat men wenfehen vind, die zig op twee plaatfen te»: vens hten zien? —« Zal hy niet met zc inenigen fpoekziender zeggen:

„ Ik zal my nooit laten betwisten het geen ik met eigen , gezonde oogen heb gezien , e» «iet myne zinnen gewaar ben geworden ?"

Sluiten