Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, %f

weg naar de flaapkamer van 2yne fchoon* moest nemen. Dit geheel gedeelte van het uitgeftrekt landhuis Hond op dien tyd ledig. Die in het minfte vrcesagt,g is , dien zoude eene koude rilling op het lyf hebben moeten vallen; maar hy fl00p onbefchroomd op zyne kousfen van het eene vertrek in bet andere, e» door de lange akelige ridderzaal, welker zes venfters allen het uitzigt in den tuin hadden , alwaar het hoofdgebouw , gelyk ik- reeds hier voor gezegd heb , tweemaal zo hoog is, als Op de voorzyde.

De rentmeester vleide zig boven de vooroordeelen van het fpookengeloof, en boven alle kinderagtige vrees van dien aart geheel en al verheven te zyn: maar by was en bleef egter altyd mensch, en kon zig van eene onwillekeurige yzing niet onthouden , wyl hy by het intreden in de zaal meende zagt te horen fpreken. Een ander, met het hoofd vol geestverfchyningen , zou in zyne plaats misfchien gevreesd hebben, de fpokende grootvaders en vorige bezitters van ditadelyk goed, «vier af beeldzeis aan de wanden der zaal ho«B 2 gen,

Sluiten