Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertelling&n* z§

van het venfter tegen den horizont welligt nog eenigzins duidelyker te kunnen waarnemen. In zyne niet geringe verbaasdheid werd hy nu.vry duidelyk het hoofd, de borst en de armen van eene zig bewegende mansgedaante gewaar. Dezelve kwam hem voor van buiten door het open venfter intezien , en, volgends de beweging , die hy zag maken % ook te willen inklimmen.

Nu zou het den rentmeester evenwel byna aan de behoorlyke tegenwoordigheid van geest, en aan onbefchroomdheid ontbroken hebben. Hy beefde onwillekeurig een paar fchreden terug, en wist niet, wat hy zou den« ken. De omftandigheid, dat hy hier geenzins was , daar zyn pligt hem riep , woeg hem nu weder zwaar op het hart. Hy was reeds bcdagt,om even zo flil weérwegtcflui. pen, als hy was gekomen. Maar thans, daar het zagt fpreken zig duidelyker dan te voren vernieuwde , ontwaakte plotslyk zyn gevoel van eer.

„ Zou ik vlugten dagt hy V00r

een fpook, dat misfehien enkel een voordB 3 breng.

Sluiten