Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§e spook*

brengzel myner verbeelding is ? of voor ee» wezenlyk mensch, voor wien ik, in dit oogenblik een even zo vrceslyk en verfehriklyk fpook kan worden, als by het voor my geworden is ?"

Hy werd door verfcheiden omftandigheden meer en meer, overtuigd , dat de gedaante , welke hy zag, en die geen fpook kon zyn, een dief moest wezen; een dief, die de ryke koffers en kasten van zyne hcerfchap wilde plunderen , en met dit oogmerk , door middel van een ladder, uit den tuin, door dit zaalvenfter op de tweede verdieping van het huis dagt te klimmen.

< De gedagte, hier zo toevallig veel kwaad te kunnen beletten, maakte hem weder ftoutmoedig, cn deed hem vast befluiten, den dieven hun beftaan te verleren, hoe netelig de toeStand ook ware, in welken hy zig bevond. Hy durfde om zig zeiven wille geen gerugt maken, wyl als dan de geenen opgewekt zouden worden, die hem het middeunagts-bezoek by de juffrouw - huishoudfter, in meer dan een opzigt, zeer ten kwaade zouden geduid

heb-

Sluiten