Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen; 5s

mogelyk meer moeds bezat en minder aan fpooken geloofde, den ladder op, en flak zyn hoofd zeer voorzigtig in de zaal, waarfchynlyk, om toetezien, of'er ietsaanware hetgeen zyn makker zeide.

„ Ik zie niets" — zeide hy zagtjes van den ladder, cn noemde den anderen een' laf4 hartigen bloodaart. Ook kon hy den rentmeester nu in de daad niet zien , wyl deze ter zyde en niet meer voor het venfter ftond , daar het weinige, van buiten in de zaal vallende licht,.de witte kleding van den rentmeester eenigzins zigtbaar had gemaakt.

De dief maakte nu eene beweging, welke deed vermoeden, dat hy vast voornemens was en gereed ftond, het venfter in te klimmen* Op hetzelfde oogenblik gaf de rentmeester hem met den vuist eenen flag in het aangezet, dat de dief, als bedwelmd, van den ladder in den tuin nederftortte. De rentmeester die eene ongemeen zwaare bas-ftem bad, ging met het wit bovenlyf uit het venfter liggen , en , zonder een woord te fpreken d bromde hy met den diepften toon en zeerzagt*.

E 5 zy-

Sluiten