Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

egg 3 P O O K-

zyne bas. De dieven met bun drieën

of vieren fchenen eenen fchrik op het

lyf te krygen. „ó Wee mjV riepen allen uit éénen mond , en een hunner voegde 'èr by: „ Daar hebt gy het nu, nu zult gy my toch geloven." De een nam den gevallen makker, die , naar het fcheen, niet kon gaan,. ©p den rug, ea zo maakten zy zig zeer fpoedig weg.

De rentmeester vervolgde hen enkel met zyne holle vreeslyke toonen, {tiet daarop den ladder', dien zy vergeten hadden , om verre, deed het venfter der zaal weder toe, en floop • goedig terug door hetzelfde venfter, door het •weik hy ingekomen was.. De belustheid naar verboden genot was hem door deze onverwagte gebeurdnis vergaan.- Hy vergenoegde en verblydde zig, dus toevallig eene huisbraak verydeld, en al bet onheil belet te hebben bet welk 'er zo ligt het gevolg van had kunnen wezen , indien de dieven , gedurende de uitvoering van hun fchurkenftuk, door de -wakker geworden lieden in het huis genood-

zaak:

Sluiten