Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§6 3 V. O O K-

ze, hoe het dikwerf zeer vast geloof aan fpooken hier en daar ontftaat, en ook nog verder zal Hand houden. Waarfcbynlyk zal deze gedrukte gefchiedenis, welken die dieven zeiven beleefd hebben , nooit onder hunne oogen komen, nooit door hun gelezen worden. Zullen zy derbal ven nietal hun leven van de wezenlykheid van ipookverfchynzels vast overtuigd blyven ? Zullen zy in gebreke blyven , andere lieden, ten minften hunne kinderen , in hetzelfde geloof aan bovennatuurlyke dingen te brengen ? Die hun wilde zeggen , dat zy zig misfehien vergist hadden , zou zig in hunne oogen zelfs belachlyk moeten maken ; want zy hadden immers het daarzyn \an een fpook in de ridderzaal door meer dan eenen der zinnen ondervonden. De eerfte dief zag hetzelve in zyne witte gedaante langzaam door de zual zweven ; het aangezigt van den anderen ondervond de kragt van den vuist des fpooks maar al tc gevoelig;, en de overigen , zo als zy allen, boorden immers het fchrik verwekkend brommen vsn hetzelve. Wat vermogen alle gronden van gezond ver-

ftand

Sluiten