Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V E R TE L L I N G Ë N. 37

ftand boven zulke handtastlyke overtuigingen boven zulke duidelyke gewaarwordingen van drie onderfcheiden zinnen en verfcheiden getuigen , welken de vreeslyke gebeurde zaak

Op de eenparigfte wyze bevestigen?

Ik zal hier nog tot flot by voegen, dat in den winter van 1790 in een dorp omftreeks Frankfort aan den Oder, eene dergelyke ge* fchiedwis van dieven plaats had. Een dief opende des nagts |en venfter in het woonvertrek van het huis des predikants aldaar. De leeraar., die in eene kamer naast hetzelve flicp, en waorvan de deur, welke open ftond, in bet woonvertrek uitkwam , ontwaakte reeds in het begin, door het knarsfen der glasruit, welke de dief met een diamant of met eenen vuurfteen doorfneed en vervolgens brak. Hy fprong fchielyk uit het bed, greep in het duister, by gebrek van een geweer , zynen laarzenknegt.en ging daarmede zo blootsvoets en in bet hembd , zo als by was , ftilletjes naar het veHfter, om te luifteren , wat 'er gebturde. Hy werdN nu eene hand gewaar, welka de dief door de opening van de geB 7 br©*

Sluiten