Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P O O 1?-

zy de beweging van de beddedekensbemerkten,, en daaruit den nabyzynden ftryd met den duivel opmaakten. Op dezen aanval niet voorbereid , en ten uiterfien verbaasd ever liet liegt gevolg hunner bezweringen, vonden zy volftrekt gecne roeping, om meteen gefpoorden handgemeen te worden, maar namen fpoedig de vlugt. Zy ftovcn met een vreeslykgefchreeuw de kamer mt, en menige dikke monnik geraakte, wvl een ieder het eerst uit liet vertrek en in veiligheid wilde zyn, tusfchen de deur, zeer in de klem.

Daar de duivel, in de gedaante van de begraven matroone , het voornaamlyk op den wélgevoeden met den wykwast fcheen gemunt te hebben, was deze.ook het eerst aan den trap ; en wyl hy , met den wywatersketel in de hand, uit grooten haast, om des te fpoediger in veiligheid te zyn, telkens twee of drie trappen tegelyk afftapte, tuimelde hy , eer hy het vermoedde, geheel onz?St ncêr. Allen , die hem blind volgden, Hortten over hem heen. Hier en daar was wel een bebloede kop; ondertusfehen, gelyk by een on-

Sluiten