Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 53

geluk gemeenlyk akyd een geluk is , brak ook ■ niemand bier den hals.

Nauwlyks waren de bloedende en ten uitterften verlegen heeren gezamenlyk weder op -de beenóf het fchrikbceld kwam insgelyks uithet llerfbed, doch met minder overhaaste fchreden de trappen af, en trad met het hoofdkapzei en den fluijcr der overledene meesteres van het huis, midden onder de weeklagenden e» kermenden. Alle ontfteldnis had nu een einde; daartegen befpaurde men op alle monniksgezigten diepe befebaamdheid , en van rondom weérgalmde het luid gelach der volksmenigte.

Het was naamlyk Mardi, de fchoone Aap van den hertog, die deze ergernis veroorzaakt had-, en nu, in het hoofdtooizei zyner overledene wéldoenfter , daar kwam aantrappen. Teiwyl.men baar ten grave droeg, beeft hy haar mooglyk in haar flctfvertrek gezogt,daar hy .zo menig lekker fiiikje uit haare handen genomen had.

Maar in plaats van deze zyne wdldoenfter, vond hy flegts haar hoofdtooisel, het welk C3 hy.

Sluiten