Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spook"

cm door een venfter te zien, liet welk naar aanzien niet naar buiten, maar naar een aanliggend binnenvertrek uitzag. Dit vertrek was eene kamer, waarin men allerlei huisraad en andere goederen, welken men geen betere plaats kan geven, uit den weg zet..

Nauwlyks had Jufvrouw L . • , met de kaars in de band, ter vlugt door dit venfter in die kamer gezien, of zy fprong met verbaasdheid terug, want zy werd, op de duidclykfte wyze, zig zelve gewaar. Het nagtfpook, welk in die kamer huishield, bad nabootzend haare gezigtstrekken , haar hoofdtooizei , in het kort haar geheel uitwendige aangenomen. Ten einde plotslyk en onverwagt de verklaarde fpooken verlochenaarfter zeer te verfchrikken, had het zig digt voor bet venfler geplaatst, door welks ronde glasruiten zy wilde zien , en zag haar in het aangezigt. De fchrik was vreeslyk, dien zy 'er van kreeg.. Het fcheelde weinig,,of zy ware in onmagt nedergezonken. Ondertusfehen had zy nog even zo vcele kragten, om dezen vrA. van het huis-te verlaten en, met de

kleur

Sluiten