Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 6ï-

hetzelve wel,- een ondraagl'yk leven; maar dit' was den opper-amptman, als een oordeelkundige en onverfchrokken tegenftander van alle ■waargeesten, des te liever; want hy hoopte by deze gelegenheid eenige ontdekking te doen , waarby het ryk der waarheid , ten minften outkennender wyze, zou winnen..

Hy verkoos voorbedagtlyk, tot zyne {kapkamer, een vertrek naast de groote ridderzaal, waarin de fpokcnde waargeest zig voornaamlyk veel onthield. Na dat hy piftoolen en degen by zyn bed gelegd , en met eenen trou* wen bedienden afgefprokeu had, dat men elkander op het klein gerugt , het welk het fpook zou doen .horen, zou opwekken, begafi hy zig gerust te bedde. Nauwlyks in flaap, ontwaakten, beiden te gelyk door een vreeslyk> hard driemaal herhaald klappen , waarvan de ridderzaal driemaal weêrgalmde. ; Het was op denzelfden tyd een fchrikverwekkend weder, de ganfche natuur fcheen in oproer te zynr en onmogelyk kon een floimagtige nagt van buiten de gochelaaryen van den geest binnen zyne woonplaats meer begunaigen , dan,de C 7 te.-

Sluiten