Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cê s p o o pc-

fcheen zig in itaat te flelleaom den' vervolger voor die vermetelheid te .willen Itraffen» Op den toeroep : „ Sta bedrieger!" vlood hst alleen niet, maar ging veelmeer, ftoutmocdige en fpookngtigc grillen makende, op den heer kamlah los. Deze nam het regte cogenblik waar , floeg hem zeer gevoelig met eene jagtzweep om de ooren , 'cn maakte zig tevens als den gcregts-amptenaar.der plaats bekend.

Deze ïaatfle omftandigheid, nevens de waar* fchouwing, dat alle uitgangen door gcregtlyk gefielde wagteo afgefneden waren , maakten de geestgeftalte nog meer ontzet , dan de

zwcepflag cn weldra bevond dit fpook ,

dat verdere tegenkanting en het voordfpelcn van eene rol, die alleen kinderen verfehrikt , minder raadzaam ware, dan het afleggen der aangenomen vermomming.

Op een gegeven teken van den heer k a mï.ah fchoten zyne lieden van alle kanten toe; en de heerfchappy,. door het fchrikbeeld tot hier toe ge voord, nam op eens plotslyk

een

Sluiten