Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S° «POOK-

Maar wyl ik merkte, dat het, zonder vrees voor myn geweer, regt op my aankwam , herinnerde ik my met fchrik, eens gehoord te hebben , dat dergelyke wonderbaare gedrogten kogelvry zyn , en eenen fchoot niet agten. Toen overviel my vrees en fiddering,- ik zogt myn heil in eene fpoedigevlugt, en ben zeer blyde, dat ik beter kon lopen, dan de duivel."

Dit geval van den fchout was naauwlyks in het fteedje bekend, of knegts en meiden waren op geenerlfi wyze meer tc bewegen, om in het vervolg bet vee van hunne meesters weder boschwaards in de weide te dryven. Dit was de reden, dat de ftadsregering, die zo lang ongelovig was geweest, eindlyk een inzien in de zaak kreeg, en aan de burgery en eenige naburige dorpen , in zomermaand 1785 bevel gaf, van het zo veel gerugtmakend bosch te omzetten, en het gedrogt levend te' vangen, en gevanglyk binnen te brengen.

Het bevél werd in zo verre opgevolgd , dat men zeer talryk bet kleine bosch van alle kan- , «en bcrénde, kloekmoedig in hetzelve indrong,

en

Sluiten