Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. %

voord. Kort daar op werd het gedruis ver-' nieuwd. Het was even als of eene lade van • eene tafel op den grond viel ; ook meenden' zy een zagt fteunen te horen. Zy wilden derhalven in de kamer gaan , om te zien, wat herwas, doch vonden de deur gefloten. Zy luifterden nu met alle aandagt, het gcfteun nam toe , en naderde de kamerdeur.

De reizigers wierden nu des te meer nieuwsgierig , wyl hun deze kermende doffe toonen" in eene gefloten kamer verdagt voorkwamen. Zy riepen den waard, ten einde door denzelven agtcr het geheim te komen , maar — hy \ kwam niet te voorfchyn. Eindlyk kwam des waards dogter, en bragt het eeten. Zy! droeg de fchotels met de fpys onbedeesd op; doch nauwlyks was zy in de kamer getreden, of de reizigers beftormden haar met vraagen' en onderzoekingen naar het frommelen en1 fteunen, het welk op dat oogenblik op nieuw en harder dan te voren begon.

In plaats van op eene dezer vraagen te antwoorden, werd het meisje van eenen plots-lyken fchrik bevangen,gaf een fchreeuwj liet D 7 vas

Sluiten