Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8& S P v O O K>

rfoodïot , van levend begraven - tc worden J bewaard had.

„ 6, Hoe veelcrt — zeide hy dikwyls —ontberen mogelyk het geluk, welk de hemel my gefchonken heeft! Hoe veclen van myne broeders cn zusters ontwaken mogelyk eerst irit hunnen febyndood, wanneer het te laat en geen redding meer mogelyk is! God febenke toch allen, die men in eene doodkist fluit en

4

.in de aarde delft, den yzeren doodflaap , op dat zy niet eerst onder de aarde den fmertlykften dood nog derven."

Zo dra de goede grysaart weder tot kragten gekomen was cn kon gaan, begaf hy zig naar de naaste ftad cn by den geneesheer aldaar, Hy verhaalde aan denzelven zyn lotgeval, en vraagde hem vertrouwlyk , . of hy nog wel eens zulk eenen fchyndood zou fterven — en waaraan zyne kinderen, die hem overleefden, met volkomen zekerheid zouden kunnen weten , dat hy in de daad en niet weder Hegts fchynbaar dood ware.

De kundige geneesheer zeide hem, ter beantwoording van decze vraag , ronduit, dat de

var-

Sluiten