Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. Q£

en in welke hy ook eindlyk overleed. Op een dag namelyk, dat hy inzonderheid zeer zwaarmoedig was, deed hy zig door zynen getrouwen kamerdienaar, die hem reeds eenige maaien het leven behouden had, plotslyk te bedde brengen, en begeerde thee. Tervvyl de kamerdienaar hem eenige oogenblikken alleen liet, om de thee gereed te maken, was de lyder in zyne angstige zwaarmoedigheid weder uit het bed gefprongen, en had zig, waarfchynlyk zonder duidelyk bewust zyn van het geen hy deed, uit het venfter geworpen. Zyn zwaarlyvig lichaam was door dezen gevaarlyken val derwyze bezeerd, dat hy kort? daarop den geest gaf.

Veelen noemden den ongelukkigen nu eenen zelfmoorder. Zommigen vergaten by deze gelegenheid geheel en al de vermaning en waarfchouwing der heilige fchrift: „ Oordeelt niet, op dat gy niet geoordeeld word" —■ en beoordeelden den ftaat der ziele van den nu verongelukten ten uiterften liefdeloos en onchristlyk. Weinigen, gelyk het in zulke gevallen gemecnlyk gaat, dagten 'er aan, dat de raeejs-!

E a 0

Sluiten