Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 10$

gen , dat men het verfchynzel niet gewaar vverd, wanneer men digt by het venfter ftond* Hierop keerde hy met hun naar de overige, van verre ftaande, aanfehouwers, die nu weder, even als te voren , betuigden, dat de generaal, den gehcelen tyd door, niet van het venfter was geweken.

„Goed — zeide de heer löwel —-ï nu zal ik beproeven, of ik hem tot het verdwynen kan brengen. Eenigen van u kunnen met my naar de kamer van den rentmeester ' gaan , de anderen kunnen hier op • de p'aats blyven ftaan, om het verfchynzel in het oog te houden. Eet wél, of het niet zal verdwynen, zodra ik in het vertrek van den rentmeester zal gekomen zyn,"

Zo dra hy met hen, die hem verzelden , in dit vertrek was getreden, nam hy de kaars, die 'er in ftond -te branden , van, de tafel , en ptaatfte die agter den fchoorffceen; zo dat zy haare ftraalen niet meer naar het fpookvenfler kon fchieten, en •—> weg was het vermeende fpook. Hierop vraagde hy de ten -uiterften verwonderde aanfehouwers, die op de plaats •

& 5 floé*

Sluiten