Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï06* SPOOK-

{tonden, of hy den zogenoemden generaal we— clet te voorfchyn zou doen komen? —— Zy antwoordden, met eenigen fchroom, ja; en hy ging weder in de kamer van den rentmeester , plaarfte het licht van agter den fchoorfteen, weder op dezelfde plaats van de tafel, daar het voren geftaan had — en zie s . het verfchynzel aan het venfter van de fpookkamer was 'er weêr zigtbaar. Allen gingen nu met den predikant op het verfchynzel af, en allen zagen , dat het allengs meer en meer verdween, hoe nader zy by het venfter kwamen. - De predikant herhaalde nu de proef met bet wegnemen en verder af plaatzen i.van bet licht 9 in tegenwoordigheid van allen, welken tot hier toe enkel voor den valfchen fchyn van het licht en de venfterglazen gevreesd hadden, en onderrigtte hen wegens den waaren zamenhang der zaake»

„Het. verfchynzel — zeide hv — het welk gy tot hiertoe voor den overleden generaal gehouden hebt , komt noch van dezen s noch van eenigen in de fpookkamer verborgen bedrieger ;— fchoon ik het iaatftein het be-

- gin-

Sluiten