Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 s p o o k-

reeds voor den dood van. den generaal, het verfchynzel aan het venfter waargenomen , fchoen des tyds ook dikwyls licht in, de kamer van den rentmeester brandde ?"

„Ik zal het u zeggen —— antwoordde de

heer löwel • • Om dat gy 'er toen nog

niet aan dagt, dat de generaal van wege 'de wyze, waarop hy geftorven is, zou fpoken.*8

De twyfelende fcheen in het eerst met die treffend antwoord te vreden te' zyn, egtec gaf hetzelve weldra aanleiding tot een nieuwe waar. „ Maar dan moesten wy vervolgde hy |— ten miniten van dien tyd af, dat wy de ,wyze hoe de generaal aan zyn einde gekomen is, vernomen hadden, zyne verfchyrring alle avonden gewaar geworden zyn ?"

„ Ik zal u deze twyfeling insgelyks oplos, fen — hernam de predikant.—— Die.bedrieglyke weêrfchyn van het licht kon alleenlyk zigtbaar worden,. wanneer het licht juist Op deze plaats ftond, daar het telkens ftond* Zó dikwyls als wy het. zagen fpokeq. Ik zal hetzelve nu eens daar op de tafel in den hoek ^ of hierop de kleine tafel onder den fpiegel zetten sj,

Sluiten