Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER T E L L IN GE N; ' ïïl

de bel had bunnen uitftrekken', zou het hem gemaklyk zyn geweest , dezelve te bereiken* -

Maar van waar zou zulk een onmagtige, die de doodlugt reeds rondom zig verfyreidde , nu nog de kragt gehad hebben, om deze bel tè trekken ! 11 1 ■ En evenwel wat gebeurde na dat men nauwlyks de kamer en ook het lyk • verlaten had ? ,« 5Er werd gebeld! en wel met dezelfde bel, gelyk men duidelyk hoorde, van de kamer, waarin wylen mynheer lag. Julia, de kamenier der vrouw van het huis, die het bellen hoorde, verbeeldde zig, dat mevrouw eens by het lyk van haaren egtgenoot was gegaan, Itak derhalven befcheiden alleenlyk het hoof! door de deur, en vraagde: „ wat is 'er van uwen dienst, mevrouw?" '

Mevrouw kotrhaar geen-antwoord geven , want zy was 'er niet. Het meisje wagtte eenige oogenblikken, wyl zy geloofde, dat de bedroefde mevrouw door fchreijen niet zo ten eerften kon antwoorden. * Maar 'er kwam geen antwoord. Julia deed derhalven de deur geheel open, ging in het fterfvertrek, zag zoeken-

Sluiten