Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VB KT-li.Lt NO ft M. i4r

lyk eens voor altyd verlost te zyn; en hy fternde in dezen haaren wensch toe , om de kosten van de kraam te fparen. Beider verlangen yverdt ditmaal vervuld. De arme geduldig lydende fherf, onbetreurd door haan» duivelfchea man, in barensnood, zonder dat liet kind, het welk zy onder haar hart droeg* het licht der waereld aanfchouwde.

Zy had nauwlyks den geest gegeven, of de boer falk wierp haar in eene donkere,, dompige kamer, die hy floot, en ging heen., om eene kist voor haar te doen maken. Alle lieden in het dorp, behalven haar man, betreurden van harten den vreegen en fchielyken dood van zulk eene goede vrouw. Veeka meenden ook, dat zy nu gewis zou fpoken, om haaren nagelaten, godloozen man daar door te beitraffen, en alle meisjes ea vrouwen in Rengerschlage voor dezen ontnensch te waarfchouwen.

Zo gedagt , zo gebeurd ! Zy lag nauwlyk* een uur in de gefloten kamer, of men hoorde een geweldig geraas in dezelve. Allen

*e aanwezend waren , ging eene koude rü3 liag

Sluiten