Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. Ï25

oogen. Men floeg met ontzetting de handen zinnen; men vervvenschte de domme vroedvrouw; vloekte den cigenzinnigen huisman; Want zy zagen de kraamvrouw in haar bloed, en een eerstgeboren dood kind, waarvan zy in deze kamer verlost was, aan haare zyde. L)e moeder fchcen in dezen haaren hulploozen ftaat eerst waarlyk geftorven te zyn. Men vond haar in eene veranderde houding, en de regte knie had zy , Waaffcbynlyk onder dc finerten van den doodflryd, tegen haar onderlyf getrokken; een zeker bewys, dat zy by de verlosfing nog leefde.

Wie heeft ha hier vrouw en kind'om het leven gebragt?"- Wie heeft hier twee menfchen te gelyk vermoord ? - Mogelyk de duivclfcbe falk, die zyne dienstmaagd — de goede weduwe van h e u e r , —weigerde, de Karna te openen, toen het mogelyk nog tyd was om te hulp te komen? Neen! de domheid, de vrees voor fpoken, de waan, dat de overledene in haare kamer fpookte - dus bet hygeloof -(dh heeft gemoord : want, indien de nabellaanden van het huis aan de E • ■ ver*

Sluiten