Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VB RTBLLINCEN. I29

vinden; en nauwlyks was 'er eene opening van weinige fteenen gemaakt, als zy door dezelve met ontzetting een fpook in zittende houding- meenden te ontdekken. Verfchciden van de allengs verzamelde aanwezenden namen half ongelovig de proef van de voorgegeven verfebyning met eigen oogen, en werden hetzelfde fpook gewaar, het welk naar eenen reeds half vergaanen ouden man met eenen langen baard en een grys hoofd geleek. Niemand wilde in het eerst zyne eigen oogen vertrouwen. .Veelen, wier zaak het misfchien niet was, zig met een fpook intelaten, zonder 'er toe geroepen te zyn, flopen met vrees en angst weg. De generaal zelf verloor eenige oogenblikken zyne tegenwoordigheid van geest. In den ecrften fchrik begeerde by, dat de veldprediker den geest zou bezweren; deze verzogt daartegen, hem te veroorloven, dat hy de zaak zonder bezwering mogt ophelderen. Ten dien einde deed hy de opening in den muur grooter maken. Dit was nauwlyks gefchied, of hy betastte de fchynbaar levenlooze gedaante, en werd daardoor overtuigd, F 5 dat

Sluiten