Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. I^g

nog in leven zynde pater rector der Jefuiten. alhier, deed my wel reeds voor dertien jaaren hier tusfehen vier muuren metzclen, nadat hy te voren , met verblinden godsdiensthaat en vervolgingsyver, by zyne keizerlyke majefteit myne verbanning uit het land bad we* ten te bewerken; maar ik fmagtte geen derticia jaaren lang in dezen afgryslyken kerker. Volgens het oogmerk van mynen vervolger moest ik den fchriklyken dood des hongers fterven. Maar fchoon myae waterkruik niet was gelyk het olykruikjc der weduwe, waaraan de bybel fpreekt, en geen engel, geen raaf van elias, my fpyze bragt, heeft de band der Voorzienigheid my nogthans wonderbaarlyk bewaard , en my door u, heer generaal, den lande der levenden geheel wedergegevens."

„ De Jefüiten hadden voor den muur van mynen dKifteren kerker eene w?gt geplaatst. Doch deze trok reeds des avonds van den tweeden dag af. Ik bereidde my ondertusfehen tot den dood des hongers, waartoe ik my % hoe afgemat ik ook reeds was,, door bet

lieds.

Sluiten