Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V S n T E L L I N OfE N» I37

de redders van myn leven my niet wederge-ven. Ondertusfehen deden zy wat hun ver^ mogen hun toeliet; Hunne woning was voor my gedurende dertien jaaren eene toevlügtplaats. «Zy vereenigden zig met eenigen onzer geloofsbroeders alhier, wier Jeeraar en • ziclenzorger ik in ftike was> om in myn onderhoud te voorzien. En aldus wagtten wy onder fteedsdurende verdrukkingen, om des gcloofs wille, het tydftip onzer vèrlosfing"af.w

w Ift vol vertrouwen- hopen wy, dat hetzelve gekomen zy, zedert dat uwe krygsbendan bier zyn binnen getrokken. M*n had my nu openiyk in uwe • -befeherrniiig, heer generaal! kunnen overgeven; maar dit zou eensdeels , by den aftogt van uw krygsvolk, den haat tegen onze party flegts op -nieuw gaande gemaakt hebben y anderendeels zou ik met u deze ftad en myne gemeente voor altcos hebben moeten verlaten».

Men was derhalven bedagt, hoe men my openiyk aan de waereld zou kunnen wedergeven, en tevens voor my het medelyden van zulke Roorasch-katholyke mede-inwoners, wier

na»

Sluiten