Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï.jS SPOOK-

natuurlyk goede harten dooi' de geloofs - woede cn bedriegeryen hunner godsdienst-leeraars nog niet geheel vcrftokt zyn, het gcvoet " voor het lydcnd menschdom nog niet verloren hebben."

„ Men befloot ten dien einde, my nevens .een weinig brood en water, weder in myne oude gevangnis hcimlyk te metzelen, ten einde ik door u op de bekende wyze openiyk der waereld wedergegeven wierde." . „ Het was anders nooit myne zaak, door bedrog iets goeds mogelyk te maken, en nog minder Hemt het thans , daar ik aan de poorten . des doods fta „. met ejtïc gïöüdbcginzels over een; maar de dankbaarheid aan myne veeljaari'ge weldoenders vcrfchuldigd, verpligtte my ditmaal, my naar hunnen wil te voegen, te meer, wyl ik in mynen. toeftand geen eigen wil kon doen gelden."

„ Ter liefde van my en onze geloofsgenooten alhier, nam de eene. zoon van mynen reeds overleden redder beter , kort voor dat men my weder in myne gevangnis plaatfte, dienst onder uw regiment. Teiwyl hy des

nagts

Sluiten