Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN»

nagts in de nabyheid myner gevangnis de vvagt had, ondernam zyn broeder my weder in de gevangnis te brengen cn dezelve toetemetze» len. Toe n hy afgelost werd, was alles in orde. Hy zelf verfpreidde nu voorbe'dagtlyk het vertelzel, dar het op die piaats van den muur fpookt. Het. overige is u bekend."

De generaal deed nu den pater rector der . Jefuiten, als een' vooibedagtcn, affchuwlyken moordenaar in rcgten vervolgen. In bet eerst ontkende de Jefui-t hardnekkig, iets anders van het eind des laatften Lutherfchen predikants felsner te weten , dan dat hy op bevél van den heer des lands ter ftad uitgebragt, en uit het land getsnseii was. Maar teen de generaal' den vervolgden grysaart, die tot hiertoe ver* borgen was gehouden, te voorfchyn bragt, begon de pater rector, die nauwlyks zyne oogen fcheen te vertrouwen, plotslyk te beven en te ontftellen. Het was de beangstheid en benauwdheid van het ontwakend kwaad geweten en geloof aan febriklyke wonderwerken. Uiets van de natuurlyke uitredding van fe l sher wetende, was de fchuldlooze doorhem

voor

Sluiten