Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï46 8 P O O k-

fien, den heer predikant fi schep op het lyf, die nu juist voorby den ingang kwam, cm den heer rector saüberzweig te bezoeken.

„Zyne uitroeping : „om 'S hemels wit, mc is bier te doen? " was my ten uiterften welkom; ik had toch nu bebalven de geestige, in den tweevoudigen zin onlegryplykc, verfchyning, ook weder een levend lichaamlek wezen by my. Wy poogden, de dtoggMaante weder te vinden,- maar zy was verdweenen. Wy fpeurden al de menigerlei oorzaaken van een bedrog, hetwelk men my misfchien gefpeeld had, met alle vlyt na, maar konden er geen ontdekken."

Terwyl wy ons hier mede nog etnftig bezig hielden , verliet de waare heer pfenningk. zyne ftudeerkamer, gclyk wy aan het toetrekken en fluiten der kamerdeur duidelyk hoorden, en kwam Hommelende de trappen af. Hy had my luid horen fpreken, en was zeer verwonderd , toen ik hem zeide, dat het zyn onlichaamlyke vertegenwoordiger was

geweest, daar ik vang me* gefpeeW had."

„De

Sluiten