Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. 14^

De vraag is , wat was dit wonderlyk verfchynzel ? Mogelyk het drogbeeld ecner levendige, 1'cheppende verbeeldings-kragt — het klugtfpel der vrees en vooringenomen menino gen."

„ Beide is mogelyk; fchoon de verbeelding my tot daartoe nooit, en ook zedert nooit weder, op eene dcrgelyke wyze eenen trek gefpeeld heeft : ook had ik deze alvermo. gende voordbrengfter door geenerlei verhitting in eene byzondcre werkzaamheid ge~ bragt."

„Betreffende eindlyk de indrukzels der verkeerd behandelde kindsheid, die in ryper jaaren zo dikwerf op het dwaalfpoor leiden : ik heb het geluk gehad vair als kind zo gehandeld te zyn, dat my geen fchrikbeeld van de vrees voor fpooken, geen bullebak van het waangeloof uit die jaaren aankleefde. — Kortom, ik ben verwaand genoeg> om te geloven, dat men het verhaald geval niet ligt met minder vooringenomenheid en vooroordeelloozer zou kunnen beftaan : want de gedagten, dat & noch den wezenlykenheer pfenningk,

Sluiten