Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J48 s P o O K-

noch in hef algemeen eenig aardsch lichaam voqr my had en vervolgde, viel my eerst in, toen ik aan het einde van den gang was, zonder een lichaamlyk iets,dat my driemaalontfnapt was, daarin te ontmoeten.*

„Indien begochelende inbeeldingen geen aanleiding tot zelfbedrog gaven , was het welligt een verborgen kunstenaar, wiens gochelende valfche fchyn tot dwaling en bcdrieglyke gevolgtrekkingen verleidde?",

„Dit is ook mogelyk; maar ter bevestiging der waarheid moet ik bekennen , dat onze ernftige onderzoekingen, die wy vooroordeelloos en zonder uitftel in het werk (telden, aiets van dien aart ontdekt hebben."

„Derhalven Was dit verfchynzel eene wezenlyke geestgedaante.; een wezenlyk fpookr agtig iets geweest, tot welks daaritelling de ons bekende gewoone kragten der natuur niet

toereiken."

Ik antwoord vragende : welk denklyk oogmerk kon zulk een verfchynzel hebben willen bereiken? - De Heer van alle geesten -handelt ondertusfehen nooit zonder oogmerk.

Wy

Sluiten