Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3t;£ S P O O K-

tot uur toe. Hy verviel uit zynen aanvanglyk enkel onmagtigen toeftan d in volkomen Zinneloosheid, die allerlei bekommeringen verwekte , welken maar al te gegrond waren; want na verloop van tweemaal vierentwintig ïiuren was hy een lyk.

Zyne ouders woonden te verre van Ingo!ftadt, dan dat zy by den dood, of zelfs by de begraafnis van haaren zo veel belovenden zoon zouden hebben kunnen tegenwoordig zyn. 2yne univerfiteits-vrienden namen derhalven al wat tot de begraafnis van het lyk behoorde, gaarn op zig. Verfcheiden van dezelven hadden hem zeer bemind. Wyl zy den levenden ■vriend generlei bewys van hunne vriendlyke genegenheid meer konden geven, maakten zy 'et eene foort van bevrediging van, zyne naselaten leemen hut door eene plegtigc en eervolle begraafnis te eeren.

De hartlyke taal van het lykdicht, hetwelk zy gedrukt aan zyne in diepen rouw gedompelde ouders zonden, en onder zyne bekenden uitdeelden, drukte , in de diepfteaandoeningen en leedgevoelen^ waare agting en vriend-

fchap

Sluiten