Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 155

fchap uit. Zyn vertrouwdfte vriend Hoof hem de oogen en den mond. Men ftelde hem op een pragtig paradebed ten toon, — deed eene menigte zielmisfen voor hem lezen, en hem zorgvuldig met wywater befprengen. Ten einde der plegtigheid nog meer Iuifter bytezet, ten, bcfloot men, hem niet, als naar gewoonte, by dag, maar des avonds, met fakkels en een treurmuziek , gevolgd van alle de ftuderende jongelingfchap van Ingolfladt, ter aarde te heitellen.

Eenige imren voor de begraafnis lieten de lykvrouwen den overledenen in de kist eenige oogenblikkon alleen; zy hadden in een vertrek naast de kamer, waarin het lyk ftond, iets te verrigtcn. Op eens hoorden zy bierop een geraas, het welk haar onbegryplyk voorkwam. Voorzeker wetende, dat geen levende ziel by het lyk ware, verfchrokken zy zeer. Eene van haar, die byzonder bygelovig was, geloofde vastlyk, dat bet niet regt toeging, en dat het zonder tegenfpraak een fpokend kragtbetoon van het doode lichaam was geweest j dat haar zulks, gelyk zy verG € z&

Sluiten