Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. t5?

alleen dezelfde beweging der hand, maar zelfs ook een onverstaanbaar geluid van het lyk.

Niemand waagde het in het eerst , den wondarbaaren dooden te naderen. Men ftond fidderende en bevende van verre, kruiste en zegende zig. Zommigen gingen op den loop ; allen riepen: „de doode fpookt! dit is een zigtbaar werk van den duivel." Eindlyk meende men, onder de afgebroken woorden van den gewaanden overledenen»,, de verzekering te vernemen, dat hy niet fpookte, en een vleijend fmeken , om weder onder de levenden ontvangen te worden.

Men wist niet, of men zyne oogen en ooren zou vertrouwen. Ondertusfehen namen de ftoutmoedigften eindlyk het verftandig befluit» van het prekend lyk te houden voor het gene het was — voor eenen wederontwakeri. ien fchyndooden, omtrent wien men fpoedig de al te lang verzuimde pügten der mensch. lyki.eid moest betragten.

De lyder, aic ten uiterften afgemat was, begon allengs te bekomen van den driedaagfelien doodfiaap ; kreeg ten laatiten weder G 7 - krag-

Sluiten