Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153 S F O O E-

krngten cn volkomen gezondheid, leefde nog in het jaar 1791 in Bcyercn, daar hy de geneeskunde oeffende.

Doctor P. bevond zig, gelyk hy naderhand dikwyls verhaalde, gedurende zynen -fchyndood in eenan onbefchryflyk pynïgenden tocftand, doordien hy in denzelven zig van alles , wat men met hem als een lyk , deed, bewust bleef. Hy hoorde en voelde, doch bet was hem onmogelyk, om zelfs de,geringde beweging te maken. Zyn lichaam was verftyfd, en naar een lyk gelykende, maar zyn geest leefde. Hy hoorde de treurklagten en leedbetuigingen zyner vrienden; voelde, dat men met hem even als met een wezenlyk dooden handelde, hem ontkleedde, wiescb, en in een doodkleed wond, hem de ootfen cn den mond, die door het verlamd nederhangen van het onderkaakbeen was blyven open Haan , met geweld toedrukte. Hy befebouwde zynen hulploozen ftaat, en merkte niet alleen, hoe de timmerman aan hem de maat voor de kist nam, maar hy had ook liet bewüstzyn van alle

de

Sluiten